Stanovy občanského sdružení

Viděno hmatem


§ 1
Základní ustanovení

 1. Sdružení Viděno hmatem je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.
 2. Sdružení je samostatnou právnickou osobou a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a obecně platnými právními předpisy.
 3. Sdružení má sídlo v Praze 5, Radlická 591/115, PSČ 158 00.

§ 2
Cíle sdružení

Hlavním (převažujícím) cílem sdružení je podpora školních a mimoškolních aktivit studentů Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené v Praze 5. Jedná se zejména o:

 1. zájmovou kulturní a sportovní činnost organizovanou školou – např. výtvarná dílna, dramatický kroužek, divadlo, film, koncerty, sportovní hry a turnaje, lyžařský a turistický kurz
 2. turistické a rekreační akce pořádané školou – např. cyklistika, vodácké akce, pěší turistika, rekreační a poznávací pobyty v zahraničí
 3. individuální zájmovou, sportovní a podobnou činnost studentů – zejména členství ve sportovních klubech a zájmových sdruženích, Klub mladého diváka.
 4. studijní a výměnné pobyty v zahraničí
 5. ostatní.

Finanční a věcné prostředky určené k dosažení hlavního cíle získává sdružení převážně formou darů přijatých od jiných fyzických a právnických osob. Případná výdělečná činnost sdružení se považuje za vedlejší (doplňkovou) činnost a její výtěžek je využit výhradně k dosažení hlavního cíle sdružení.

§ 3
Členství

 1. Členem sdružení může být občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.
 2. Přistupující členové jsou doporučeni výkonnému výboru a jejich přijetí schvaluje dodatečně členská schůze.
 3. Při vstupu musí každý nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám sdružení.
 4. Členství zaniká:
 1. dobrovolným vystoupením na základě písemného oznámení vystupujícího člena
 2. písemnou výpovědí ze strany sdružení, která musí být podána nejméně 2 měsíce před ukončením členství
 3. úmrtím člena

§ 4
Práva a povinnosti členů sdružení

 1. Každý člen sdružení má tato práva:
 1. zúčastňovat se jednání členské schůze a rozhodovat o společných záležitostech sdružení
 2. volit a být volen do všech orgánů sdružení
 3. účastnit se všech činností sdružení
 4. obracet se na orgány sdružení se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi
 5. kontrolovat všechny činnosti sdružení
 1. Každý člen sdružení má zejména tyto povinnosti:
 1. dodržovat stanovy sdružení a obecně platné právní předpisy týkající se činnosti sdružení.
 2. platit řádně a včas členské příspěvky schválené členskou schůzí
 3. osobní účastí se podílet na činnosti sdružení a účinně napomáhat splnění jeho cílů
 4. chránit majetek sdružení

§ 5
Orgány sdružení

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji výkonný výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně.
 2. Členská schůze zejména:
 1. rozhoduje o všech záležitostech sdružení
 2. schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní závěrku, plán činnosti, rozpočet na běžný rok
 3. schvaluje změnu stanov na základě návrhu výkonného výboru
 4. volí nejméně tříčlenný výkonný výbor, může provést přímou volbu předsedy výkonného výboru.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení, který řídí záležitosti sdružení mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučněvyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.
 2. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a jednatele, případně dalších členů zvolených členskou schůzí. Není-li předseda zvolen přímo členskou schůzí, volí jej výbor ze svého středu.
 3. Schůzi výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru. Výbor rozhoduje prostou většinou svých členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 4. Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit předseda, jednatel nebo jiný jimi pověřený člen výboru.

§ 6
Statutární orgány

 1. Jménem sdružení jedná předseda a jednatel.
 2. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí předseda svůj podpis.
 3. >
 4. Předseda a jednatel mohou zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené plné moci jiné členy sdružení, popř. další osoby.
 5. Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou oprávněných osob.

§ 7
Zásady hospodaření a majetek sdružení

 1. Sdružení hospodaří podle schváleného plánu hospodaření a rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
 2. Návrh rozpočtu na příští kalendářní rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok zveřejní výkonný výbor nejméně 1 měsíc před jejich projednáváním členskou schůzí.
 3. Hlavními zdroji příjmů sdružení jsou členské příspěvky a peněžité a věcné dary jiných fyzických a právnických osob (dárců).
 4. Získané prostředky používá sdružení k dosažení cílů uvedených v § 2 a k financování souvisejících provozních výdajů.
 5. Sdružení vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 6. Nepřejde-li majetek sdružení při jeho zániku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy rovnoměrně nebo podle jejich zásluh.

§ 8
Zánik a zrušení sdružení

 1. Sdružení zaniká:
 2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
 3. pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje členská schůze, která oznámí zánik sdružení do 15 dnů ministerstvu vnitra.

Stanovy sdružení byly schváleny ustavující členskou schůzí konanou dne 7. 3. 2005.

Změna stanov byla schválena členskou schůzí konanou dne 26. 6. 2012.